ລິເລີ່ມຮັບສະໝັກຄູຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຊຸດໃໝ່-日本語パートナーズ”新規募集開始

ການເປີດຮັບສະໝັກຄູຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຊຸດໃໝ່ນີ້ ຢູ່ປະເທດໄທແມ່ນຊຸດທີ 6, ມ້ຽນມາແມ່ນຊຸດທີ 4, ອິນໂດເນເຊຍແມ່ນຊຸດທີ 9 ແລະ ປະເທດລາວແມ່ນຊຸດທີ 3

ການຮັບສະໝັກແມ່ນເຂົ້າໄປອ່ານໃນເວັບໄຊ້ລຸ່ມນີ້:
http://jfac.jp/partners/apply/guideline_h2902/
 

下記の募集が開始されました。
タイ6期/ミャンマー4期/インドネシア9期/ラオス3期

募集要項は以下サイトをご参照ください。
http://jfac.jp/partners/apply/guideline_h2902/

Leave a Reply