ອາຈານສອນທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນພ້ອມທີ່ຈະສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນສົກຮຽນໃໝ່

ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມພາສາຍີ່ປຸ່ນແບບເລັ່ງລັດໃຫ້ແກ່ອາຈານສອນ 12 ທ່ານ ຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ 3ແຫ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ວິຊາການ 3 ທ່ານ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເປັນໄລຍະເວລາ 36 ມື້ ຊຶ່ງຈະເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ,ແຂວງວຽງຈັນ. ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ, ແລກປ່ຽນປຶກສາຫາລືຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນສຳລັບສົກຮຽນໃໝ່ນີ້.

ລາຍລະອຽດກະລຸນາກົດເຂົ້າໄປອ່ານໄດ້ໃນທີ່ນີ້ເລີຍ

 

 

 

Leave a Reply