ລາຍງານພິເສດກ່ຽວກັບໂຄງການ SEA
ລາຍລະອຽດຕິດຕາມໄດ້ໃນເວັບໄຊສຂ້າງລຸ່ມນີ້

A special report on SEA Project
How do Japanese curators see the contemporary arts situation in the ASEAN region?http://jfac.jp/culture/news/sea-project-160805/


コメントを残す