Nihongo Partners 2 ທ່ານ ໄດ້ມາສິດສອນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

“Nihongo Partners” ເດີນທາງມາຮອດລາວໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ 2017 ເຖິງ 26 ພຶດສະພາ 2018, ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ: Ms. Ami GOTO ໄດ້ເລີ່ມເປັນຄູຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳການທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ, ແລະ Ms. Miki OHTSU ໄດ້ເລີ່ມເປັນຄູຜູ້ຊວ່ຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳການຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ 2 ແຫ່ງ ຄື: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ເພຍວັດ ແລະ ໜອງບອນ ເພື່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຄົນລາວ.

Leave a Reply