IRODORI

“ອິໂລະໂດະລິ”ເປັນປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຮຽນຮູ້ທັກສະການສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ເຮັດວຽກໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
“ອິໂລະໂດະລິ”ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊລ໌ຂອງມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (The Japan Foundation) ແລະ ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຟີຣຈາກເວັບໄຊລ໌.ຟາຍສຽງ(MP3)ກໍສາມາດດາວໂລຫຼດໄດ້ຈາກເວັບໄຊລ໌ຄື່ກັນ.       

ເລືອກຫຼັກສູດ


ລະດັບຕົ້ນ1 (A2)

ລະດັບຕົ້ນ1 (A2)

coming soon

coming soon