No Image

The 18th Short Shorts Film Festival & Asia

October 5, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

Southeast Asia Program & Symposium 2016 For more information visit the below: Website: http://www.shortshorts.org/southeast_asia/index-en.php http://www.shortshorts.org/southeast_asia/report/index-en.php Facebook: https://www.facebook.com/ShortShortsFilmFestivalandAsiaforWorldwide/?ref=page_internal

No Image

Minato-ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້າໄປຊົມໃຊ້ເວັບໄຊສຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຟຣີ Minato

October 4, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີ່ມ: -ກ່ອນອື່ນແມ່ນທ່ານຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ສາກ່ອນ ໂດຍການເຂົ້າໄປເວັບໄຊສ Minato ແລ້ວກົດປຸ່ມທີ່ຢູ່ເບື້ອງຂວາດ້ານເທິງ Sign up ແລ້ວປະກອບຕາມຟອມທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ຈຸດທີ່ຕ້ອງເບິ່ງເປັນພິເສດ User ID*: ຂຽນຕົວເລກປົນກັບຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດ 6 ຕົວເທົ່ານັ້ນ Languages understood without difficulty*: ຫລັງຈາກເລືອກຕົວເລືອກແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມຄຳວ່າ “Add” ທີ່ຢູ່ລຸ່ມແຖວຂອງຕົວເລືອກ Occupation*: ຫລັງຈາກເລືອກຕົວເລືອກແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມຄຳວ່າ “Add” ທີ່ຢູ່ລຸ່ມແຖວຂອງຕົວເລືອກ ຢ່າລືມຕິກເອົາ […]