ນັກຂ້າສາຍຟ້າແລບ/ THE FABLE / ザ・ファブル

ເດັກຊາຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູ ແລະ ຝຶກຝົນໃຫ້ກາຍເປັນນັກຂ້າມືອາຊີບ. ຕໍ່ມາລາວໄດ້ກາຍເປັນນັກຂ້າໃນຕຳນານ ຊຶ່ງຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ “Fable”. ມື້ໜຶ່ງຫົວໜ້າຂອງລາວໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລາວລາພັກວຽກ 1 ປີ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຄືຄົນທຳມະດາໃນຕົວເມືອງທີ່ຫ່າງໄກ.

A boy was raised and trained as a professional killer. Later, he becomes a legendary contract killer, known as “Fable”. One day, his boss ordered him to take a year off from his job and live a life as an ordinary person in a faraway city.