DANCE DANCE ASIA 2019

ງານການສະແດງເຕັ້ນ DANCE DANCE ASIA ທີ່ຈັດຂື້ນໃນນະຄອນໂຕກຽວໄດ້ສຳເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 14 ເດືອນ 7 ປີ 2019. ໃນນີ້ໄດ້ມີຕົວແທນຈາກປະເທດລາວ 2 ທ່ານຄື: C-Lil ແລະ Topiek ໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມໃນນາມສະມາຊິກຂອງງານຄັ້ງນີ້. ລາຍລະອຽດເຂົ້າໄປອ່ານທີ່ນີ້: https://jfac.jp/en/culture/events/e-asia2019-dance-dance-asia/


DANCE DANCE ASIA was successfully presented last month in Tokyo from July 12 to 14, 2019. From Laos two dancers C-Lil and Topiek participated as its members.

For more information in English: https://jfac.jp/en/culture/events/e-asia2019-dance-dance-asia/

Be the first to comment

Leave a Reply