ພະລະກິດຍ້າຍຖິ່ນດິນແດນສະມຸໄລ / Samurai Shifters / 引っ越し大名!

ໃນສັດຕະວັດທີ 17, ທ້າວ ກະຕະງິລິ ແມ່ນສະມຸໄລຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຂີ້ອາຍໄຮ້ດຽງສາ ພ້ອມທັງເປັນໜອນໜັງສືອີກ. ມາມື້ໜຶ່ງ, ລາວໄດ້ຮັບພາລະກິດສຳຄັນນັ້ນກໍ່ຄືລາວຈະຕ້ອງຫາຖິ່ນຖານໃໝ່ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າສັກດີນາຂອງເຂົາ. ຕໍ່ມາ, ທ້າວ ກະຕະງິລິຈິ່ງໄດ້ເລີ່ມພາລະກິດອັນຫຍຸ້ງຍາກນີ້ດ້ວຍການຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮັບຟັງຄຳແນະນຳຈາກໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວ

In the 17th century Katagiri was a samurai and a bookworm. He was shy, naive and inexperienced. One day, he received a mission. He must find a new place for his feudal lord. Then, Katagiri began to carry out this hard mission, by seeking aid and advice from his friends.