ພໍ່ຂອງຂ້ອຍແມ່ນນັກມວຍປ້ / MY DAD IS A HEEL WRESTLER / パパはわるものチャンピオン

ທາຄາຊິ ແມ່ນນັກມວຍປ້ຳຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຄີຍມີຊື່ສຽງໃນອາດີດ. ແຕ່ວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເລີຍ ຫຼັງຈາກປ່ຽນບົດບາດມາເປັນຜູ້ຮ້າຍ. ລາວມີລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງ, ແຕ່ວ່າລູກຂອງລາວບໍ່ທັນຮູ້ ເທຶ່ອວ່າ ພໍ່ມີອາຊີບຫຍັງ. ມີມື້ໜຶ່ງ, ລູກຂອງລາວກໍ່ຄົ້ນພົບວ່າ ພໍ່ຂອງຕົນເປັນນັກມວຍປ້ຳຝ່າຍຮ້າຍ.

Takashi was once a popular professional wrestler. Now, he is not popular anymore, and plays the role of the villain wrestler. His son doesn’t know what Takashi does for a living, until now!