ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສຶກສາ (ສວສ) Research Institute for Educational Sciences (RIES)

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສຶກສາ ພາຍໃຕ້ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ແຜນການ  ສິດສອນ ແລະ ປື້້ມແບບຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2016.

Research Institute for Educational Sciences (RIES) under Ministry of Education and Sports has developed curriculum, syllabus and textbook of Japanese Language in Secondary School since 2016.

ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນສົ່ງຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນມາປະຈຳການທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສຶກສາໃນປີດຽວກັນ. ທ່ານ ນາງ NAKAI Chiharu ເຊິ່ງເປັນຊ່ຽວຊານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານພະແນກສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຈຳນວນ 6 ທ່ານ ໃນປະຈຸບັນ.

Japan Foundation commenced to dispatch Japanese language expert to RIES at the same year, Ms. NAKAI Chiharu Japanese expert and 6 Japanese education team are currently working. 

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສຶກສາ (ສວສ), ພາຍໃຕ້ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  ແມ່ນຊີ້ນຳຫຼັກຂອງ 4 ໂຄງການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນ.

Research Institute for Educational Sciences (RIES) under Ministry of Education and Sports has mainly 4 Japanese education projects. 

1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປັບປຸງຫຼັກສູດ ແລະ ແຜນການສິດສອນ 

2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງຂອງປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ປື້ມຄູ່ມືຄູ

3. ການວາງແຜນ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ຂອງການຝຶກອົບຮົມຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

4. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຊັ້ນຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ

1. Execution and revision of curriculum and syllabus 

2. Execution and revision of textbook and guidebook 

3. Planning and enforcement of Japanese teacher training 

4. Monitoring and evaluation of Japanese class in Secondary School

〇ກ່ຽວກັບຝຶກອົບຮົມຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ 

ບັນດາຄູສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວິທີການສິດສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນທຸກໆ ອາທິດ  ເພາະວ່າບັນດາຄູສອນບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນເທົ່ານັ້ນ ຄູສອນຍັງໄດ້ສອນວິຊາສະເພາະເປັນຫຼັກນຳອີກ.

〇About Japanese teacher training

Teachers in Secondary School attend the training to learn Japanese and Japanese teaching method every week because they take charge not only major subject but also Japanese class.