ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (LJI) Laos-Japan Institute (LJI)

ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (LJI), ເຊິ່ງສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2000.ພວກເຂົາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ການກິດຈະກຳວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ.

Laos-Japan Institute (LJI) is located in National University of Laos and was established in 2000. They carry out several projects such as Japanese language course, Japanese culture events and Business course. 

ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເລີ້ມມີຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນປີ  2012.
ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດສົ່ງຊ່ຽວຊານພາສາຍີ່ປຸ່ນມາປະຈຳການທີ່ສະຖາບັນ  1 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ 1 ທ່ານ  ແລະ ພະຍາຍາມເຜີຍແຜ່ການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນ.

JF Japanese language course has been started since 2012. 
Japan Foundation has dispatched 1 Japanese language expert and 1 coordinator and try to spread Japanese language education. 

ອາຈານສອນຄົນລາວຂອງພະແນກພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນໄດ້ໄປສຶກສາທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກສະຖາບັນທີ່ມີປະສົບການເປັນຢ່າງດີ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼັກສູດພາສຍີ່ປຸ່ນຂອງມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ຍັງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປັບປຸງ ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ປື້ມຄູ່ມືຄູພາສາຍີ່ປຸ່ນ  ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູພາສາຍີ່ປຸ່ນ ສຳລັບຄູສອນໃນລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.

Lao teachers of Japanese Language Division studied in Japan and are well-experienced training, active not only JF Japanese language course but also execution and revision of textbook and guidebook and Japanese teacher training for secondary school teachers.