1. ທ່ານ ໂອກະວະ ຕາຊຶກ Mr. OGAWA Tatsuki

ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດສົ່ງອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນມາປະຈຳການແຕ່ລະໂຮງຮຽນ

ທ່ານ ໂອກະວະ ເປັນອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ 3 ແຫ່ງ, ລາວເປັນອາສາສະໝັກທີ່ໜ້າຮັກ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ນັກຮຽນ, ແຕ່ລາວຍັງເປັນທີ່ຮັກສຳລັບຄູສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນພ້ອມ.

The Japan Foundation dispatches Japanese Volunteers to each school.

Mr. Ogawa is active as a Japanese volunteer at 3 Secondary Schools.
He is friendly not only to students but also to teachers.