2: ທ່ານ ມູຣະອິ ຣິວໂຊ Mr. MURAI Ryuzo

ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດສົ່ງອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນມາປະຈຳການແຕ່ລະໂຮງຮຽນ

ທ່ານ ມູຣະອິ ເປັນອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນໜອງບອນ, ລາວເຄີຍເປັນຄູສອນຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ລາວໄດ້ນຳໃຊ້ປະສົບການຂອງລາວ ແລະ ເຂົ້າໃນການເຮັດຢ່າງວຽກໜັກ.

The Japan Foundation dispatches Japanese Volunteers to each school.

Mr. Murai is a Japanese volunteer at Vientiane Secondary School and Nongbone Secondary School. He used to be a teacher in Japan. He is taking advantage of his experience and working hard.