3: ທ່ານ ມູຣະຍະມະ ອາກິໂອະ Mr. MURAYAMA Akio

ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດສົ່ງອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນມາປະຈຳການແຕ່ລະໂຮງຮຽນ

ທ່ານ ມູຣະຍະມະ ໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທີ່ປະເທດລາວເປັນເວລາດົນນານ. ລາວໄດ້ນຳໃຊ້ທັກສະໃນພາສາ  ແລະ ປະສົບການໃນດ້ານພາສາລາວ  ເພື່ອສົ່ງເສີມຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ.

 The Japan Foundation dispatches Japanese Volunteers to each school.

Mr. Murayama has lived in Lao for a long time. He makes use of his language skill and experience in Lao, supports Japanese teachers.