4: ທ່ານ ໂອກິຕະ ເຕຣຸໂຢະຊິ Mr. OHKITA Teruyoshi

ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດສົ່ງອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນມາປະຈຳການແຕ່ລະໂຮງຮຽນ

ທ່ານ ໂອກິຕະ ມີຄວາມຄິດ ລາວຕ້ອງການທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນລາວ  ແລະ ປະຊາຊົນລາວ, ລາວບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງເສີມຊັ້ນຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລາວຍັງມີກິດຈະກຳການສອນນອກຫຼັກສູດ ແລະ ອື່ນໆ ອີກດ້ວຍ

The Japan Foundation dispatches Japanese Volunteers to each school.

Mr. Ohkita thinks he wants to be helpful to Lao and Lao people, he supports not only Japanese class but also extra curricular activities and so on.