5. ທ່ານ ນາງ ນິຊິມູລະ ກິໂຮ Ms. NISHIMURA Kiho

ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດສົ່ງອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນມາປະຈຳການແຕ່ລະໂຮງຮຽນ

ທ່ານ ນິຊິມູລະ ໄດ້ເປັນສ່ວນໝຶ່ງຂອງການສົ່ງເສີມການສິດສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນໜອງບອນ ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ລາວໄດ້ນຳໃຊ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພາສາລາວ ແລະ ໄດ້ໃກ້ສິດກັບຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.

The Japan Foundation dispatches Japanese Volunteers to each school.

Ms. Nishimura has a one part of supported the Japanese class in Nongbone Secondary School since January 2021. She uses the Japanese and Lao languages and gets to be close with teachers and students learning the Japanese language in school.