Mr. Somphone CHANTHAVONG / Nongbone

ຂ່າວພາສາຍີ່ປຸ່ນ: ຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ສົມພອນ ຈັນທະວົງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນໜອງບອນ

Japanese language news:Japanese language teacher,
Mr. Somphone CHANTHAVONG, Nongbone Secondary School

ອາຫານຍີ່ປຸ່ນແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດ. ຂ້ອຍມັກອາຫານຍີ່ປຸ່ນ  ເພາະວ່າອາຫານຍີ່ປຸ່ນເປັນອາຫານທີ່ແຊບຫຼາຍ, ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະອາດ. ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກພິເສດແມ່ນ ລາເມັງ (Ramen)

There are many kind of Japanese food. I like it because Japanese food is very delicious, healthy and clean. My special one is Ramen.