Mr. Somphone CHANTHAVONG / Nongbone

ຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ສົມພອນ ຈັນທະວົງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນໜອງບອນ

ອາຫານຍີ່ປຸ່ນແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດ. ຂ້ອຍມັກອາຫານຍີ່ປຸ່ນ  ເພາະວ່າອາຫານຍີ່ປຸ່ນເປັນອາຫານທີ່ແຊບຫຼາຍ, ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະອາດ. ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກພິເສດແມ່ນ ລາເມັງ (Ramen)

Japanese language teacher,
Mr. Somphone CHANTHAVONG, Nongbone Secondary School

There are many kind of Japanese food. I like it because Japanese food is very delicious, healthy and clean. My special one is Ramen.