Mr. Somsay PHATOUAMARD/Vientiane

ຂ່າວພາສາຍີ່ປຸ່ນ: ຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ສົມຊາຍ ພັດຕຸມາດ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ

Japanese language news:Japanese language teacher,
Mr. Somsay PHATOUAMARD, Vientiane Secondary School

ຂ້າພະເຈົ້າມັກຄົນຍີ່ປຸ່ນ ເພາະຄົນຍີ່ປຸ່ນຕົງຕໍ່ເວລາ ແລະ ເປັນຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ປະຕິບັດລະບຽບເຄັ່ງຄັດ.

I like Japanese people because they are punctual and follow the rules strictly.