Mr. Somsay PHATOUAMARD/Vientiane

ຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ສົມຊາຍ ພັດຕຸມາດ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ

ຂ້າພະເຈົ້າມັກຄົນຍີ່ປຸ່ນ ເພາະຄົນຍີ່ປຸ່ນຕົງຕໍ່ເວລາ ແລະ ເປັນຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ປະຕິບັດລະບຽບເຄັ່ງຄັດ.

Japanese language teacher,
Mr. Somsay PHATOUAMARD, Vientiane Secondary School
I like Japanese people because they are punctual and follow the rules strictly.