Mr. Souksakhone VONGLATSAMY /Nongbone

ອາຈານພາສາຍີ່ປຸ່ນຄົນໃໝ່. ອາຈານ ສຸກສາຄອນ ວົງລັດສະໝີ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໜອງບອນ ເມື່ອຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງນ້ອຍ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຝັນທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ກັບນັກຮຽນ.

New Japanese language teacher. Mr. Souksakhone VONGLATSAMY, Nongbone Secondary School. When I was young, I had a dream to travel to Japan and learn Japanese culture. I would like to teach Japanese language to students with pleasure.