Ms. Anong CHANSOMPHONE / Vientiane

ຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ນາງ ອານົງ ຈັນສົມພອນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ

ຂ້າພະເຈົ້າມັກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ  ເພາະວ່າເປັນປະເທດທີ່ສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບ  ແລະ ມີມາລະຍາດທີ່ດີຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

Japanese language teacher,
Mrs. Anong CHANSOMPHONE, Vientiane Secondary School

I like Japan because it is a clean and beautiful country, keep rules and being good polite.