Ms. Boudsadyvong YIATOU/ Vientiane

ຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ນາງ ບຸດສະດີວົງ ໄຢຕູ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ

ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມັກວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນເຊັ່ນ: ການນຸ່ງຊຸດກິໂມະໂນ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ການຂຽນຕົວອັກສອນຄັນຈິ  ດ້ວຍໂຊໂດະ (Shodo) ເຊິ່ງເປັນການເຝິກສະມາທິໄດ້ດີ.

Japanese language teacher,
Mrs. Boudsadyvong YIATOU, Vientiane Secondary School.

I really like Japanese culture such as; wearing a beautiful KIMONO and writing Kanji (Chinese character) with shodo which is a good meditation practice.