Ms. Bounpaeng HOUNGSAENGKEO/ Phiawat

ຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ບຸນແປງ ຮຸ່ງແສງແກ້ວ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນເພຍວັດ

ຂ້ອຍມັກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ  ເພາະວ່າເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ສະອາດຈົບງາມ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ປະດັບປະດາດວ້ຍຕົ້ນໄມ້, ດອກໄມ້ທີ່ຂຽວງາມເປັນຕົ້ນແມ່ນດອກຊະກຸລະ, ນອກນັ້ນລະບົບຂົນສົ່ງສາທາລະນະກໍ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ.

Japanese language teacher,
Mr. Bounpaeng HOUNGSAENGKEO, Phiawat Secondary School

I like Japan because of beautiful, clean and orderly country which is decorated with trees and many flowers especially cherry blossom (sakura). In addition, the public transportation is also convenient and safe.