Ms. Feuangfar SENGSAVANG / Nongbone

ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ.   
ຜູ້ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ. ນາງ ເຟືອງຟ້າ ແສງສະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນໜອງບອນ

Japanese Speech Contest Finalist, Ms. Feuangfar SENGSAVANG, Nongbone Secondary School

ນ້ອງມີຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ຢາກໄປສຶກສາຕໍ່ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເພາະມັກຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ,  ວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ.

I have a dream to continue to study and traveling in Japan because I like studying Japanese language, Japanese culture and lifestyle of Japanese people.