Ms. Leokham VONGXAY / Vientiane

ຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ນາງ ແລວຄຳ  ວົງໄຊ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ

ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມັກອຸປະນິໄສຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ ເພາະຄົນຍີ່ປຸ່ນເປັນຄົນທີ່ມີລະບຽບ, ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ກັບເວລາ  ແລະ ໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

Japanese language teacher,
Ms. Leokham VONGXAY, Vientiane Secondary School
I like Japanese character and style because Japaese people are orderly, punctual and respect each other.