Ms. Natthasanh SAIMOUNTY / Nongbone

ຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ນາງ ນັດທະສັນ ໄຊມົນຕຼີ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນໜອງບອນ

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ຂ້ອຍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ. ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມປາດຖະໝາທີ່ຈະຢູ່ອາໄສຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງກົມກຽວກັບຄົນອື່ນໆ ໃນໂລກນີ້. ນອກຈາກນີ້ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຍັງມີວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນຍັງເປັນທີ່ໜ້າຮັກ ແລະ ສຸພາບ. ອາຫານຍີ່ປຸ່ນຍັງເປັນອາຫານທີ່ແຊບ ແລະ ຍັງເປັນອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຂ້ອຍຮັກອາຫານຍີ່ປຸ່ນຫຼາຍ.

Japanese language teacher,
Ms. Nattasanh SAIMOUNTY, Nongbone Secondary School

Japan is the my first foreign country I visited. Peaceful and wishes for harmonious co-existence with all other in the world. Also, Japan has wonderful various culture. People are friendly and polite. Japanese food and very famous and I really love it.