Ms.Phoutdavong KHOUTTAVONGSA / Phiawat

ຂ່າວພາສາຍີ່ປຸ່ນ: ຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ນາງ ພຸດດາວອນ ຄຸດທະວົງສາ  ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນເພຍວັດ
Japanese language news:Japanese language teacher,
Mrs. Phoutdavone KHOUTTAVONGSA, Phiawat Secondary School

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ອາກາດດີ, ມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍບ່ອນ. ຄົນຍີ່ປຸ່ນຍັງເປັນຄົນທີ່ມີນໍ້າໃຈອອ່ນນອມ ແລະ ມີລະບຽບ.

Japan is a beautiful country,  good weather, it has many touris place attractions. Japanese people are also gentle and orderly.