Ms. Phouvong VONGKEO / Vientiane

ຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ນາງ ພູວົງ  ວົງແກ້ວ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ

ຂ້າພະເຈົ້າມັກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຢາກຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເພາະວ່າປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ສວຍງາມ. ສະຖານທີ່ສະອາດງາມຕາ ເໝາະແກ່ການໄປຢ້ຽມຢາມ.

Japanese language teacher,
Mrs. Phouvong VONGKEO, Vientiane Secondary School

I like Japan and want to learn Japanese language in Japan because Japan is beautiful and clean place for visit.