Ms. Sommany KEOAMPHONE /Phonthanh

ອາຈານພາສາຍີ່ປຸ່ນຄົນໃໝ່. ອາຈານ ສົມມະນີ  ແກ້ວອຳພອນ , ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໂພນທັນ.ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຝັນທີ່ຈະເຫັນການເພີ້ມຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ ພາຍໃນປະເທດ

Japanese language teacher. Ms. Sommany KEOAMPHONE, Phonthanh Secondary School.My dream is to increase the number of students who study Japanese language in country.