Ms. Souksada YONGTHABOUN / Vientiane

ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ.
ຜູ້ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ . ນາງ ສຸກສະດາ ຫຍົງທະບູນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ

ນ້ອງມີຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ  ເພື່ອໄປທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຮຽນຮູ້ວັດທະນະຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Japanese Speech Contest Finalist 2 Ms. Souksada YONGTHABOUN, Vientiane Secondary School.

I have a dream. I want to travel and learn about the Japanese culture in Japan.