NIHONGO PARTNERS

©JEAC–VT
©JEAC–VT
©JFAC–VT

NIHONGO PARTNERS
ໂຄງການນີ້ແມ່ນ ໂຄງການທີ່ຈັດສົ່ງຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ແກ່ ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມ ໂດຍຫລັກໆແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນເຂດບັນດາ 10 ປະເທດອາຊຽນ ລວມທັງປະເທດລາວ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ສະໜັບສະໜູນ ບັນດາອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກຮຽນ.
ຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຈະບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາການສຶກສາຂອງບັນດາອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ແຕ່ຍັງໄດ້ແນ່ໃສ່ການກະຈາຍສະເໜ່ຂອງວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຜ່ານ ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້  ກິດຈະກຳທາງວັດທະນະທຳ ທັງໃນແລະນອກຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂຄງການນີ້ແມ່ນຈະເລີ່ມເປີດຢູ່ປະເທດລາວ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ວຽງຈັນ ໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2016 ເຖິງ 2017 ແລະ ທາງສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມີແຜນການທີ່ຈະສົ່ງຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນໄປທີ່ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ວຽງຈັນໃນປີນີ້.

This program dispatches “NIHONGO PARTNERS” to secondary educational institutions mainly in 10 ASEAN countries including the LAO PDR in order to support the local Japanese language teachers and student.
The “NIHONGO PARTNERS” will support not only the educational activities of local Japanese teachers but also aim to spread the charms of the Japanese language and cultures through their learning support and cultural activities inside and outside the classroom.
The program will starts in Laos, Vientiane high school, on September 2016 to May 2017 and the Japan Foundation Asia Center has a plan to dispatches one person to Vientiane high school this year.

Be the first to comment

Leave a Reply