No Image

The Asia Center (Tokyo) has moved to a New Location

August 22, 2016 Admin 0

ໃນວັນທີ 22 ເດືອນ 8 ປີ 2016. ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຍ້າຍບາງພາກສ່ວນຂອງສຳນັກງານໃຫຍ່ ລວມທັງ ສູນອາຊີໄປສະຖານທີ່ແຫ່ງໃຫມ່ ສຳລັບລາຍລະອຽດທາງສາມາດຄຣິກໄດ້ຢູ່ທີ່ນີ້: http://www.jpf.go.jp/e/about/notice/index.html On August 22, 2016, the Japan Foundation has moved a part of its headquarters including […]