02-an-copyright-2015-an-film-partners-comme-des-cinemastwenty-twenty-vision-zdf

02-an-copyright-2015-an-film-partners-comme-des-cinemastwenty-twenty-vision-zdf

An (2015) 113’ / KAWASE Naomi
ໃນມື້ທີ່ມີດອກສະກຸຣະເບັ່ງບານຢ່າງສວຍງາມນັ້ນ, ມີຮ້ານເຂົ້າໝົມ Dorayaki (ເປັນເຂົ້າໝົມຊະນິດໜຶ່ງຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ) ແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມທາງຍ່າງຂອງຖະໜົນໃຕ້ຕົ້ນດອກສະກຸຣະ ໃນຄະນະທີ່ເປີດຮ້ານຢູ່ນັ້ນ ແມ່ເຖົ້າ Tokue ໄດ້ມາຂໍສະໝັກວຽກນໍາຮ້ານດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເຈົ້າຂອງຮ້ານ Sentaro ເຫັນວ່າການເຮັດຂະຫນົມນີ້ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານ ຈິ່ງຕອບປະຕິເສດລາວໄປ, ແຕ່ວ່າແມ່ເຖົ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະມາຂໍເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານນີ້, ໃນຕອນເຊົ້າມື້ໜຶ່ງແມ່ເຖົ້າ Tokue ກໍ່ໄດ້ເຮັດໄສ້ຖົ່ວແດງກວນທີ່ຫອມຫວານມາວາງໄວ້ໃຫ້ Sentaro ຊິມລອງເບິ່ງ ເມື່ອລາວໄດ້ຊິມເບິ່ງແລ້ວ ກໍ່ປະທັບໃຈກັບລົດຊາດທີ່ແຊບທີ່ບໍ່ເຄີຍກິນມາກ່ອນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ລາວຈິ່ງຮັບແມ່ເຖົ້າ Tokue ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຮ້ານຂອງລາວ. ແມ່ເຖົ້າ Tokue ໄດ້ສອນວິທີເຮັດໄສ້ຖົ່ວແດງກວນໃຫ້ກັບ Sentaro ເພື່ອໄປໃສ່ເປັນໄສ້ຂອງເຂົ້າໝົມ Dorayaki ຂອງລາວ ແລະ ຮ້ານລາວກໍ່ໄດ້ຜົນຕອບຮັບທີ່ດີຈາກລູກຄ້າ. ມື້ໜຶ່ງໃນຄະນະທີ່ລາວເປີດຮ້ານຢູ່ນັ້ນເອງ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ລາວເຮັດໃຫ້ນັ້ນ ໄດ້ມາບອກລາວວ່າ ແມ່ເຖົ້າ Tokue ທີ່ເຈົ້າຮັບມາເຮັດວຽກນຳນັ້ນ ລາວໄດ້ມີເຊື້ອພະຍາດຂີ້ທູດ.

(c) An – Copyright 2015 AN FILM PARTNERS, COMME DES CINEMAS,TWENTY TWENTY VISION

Be the first to comment

Leave a Reply