No Image

An online introductory Japanese-language course

ຫລັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນລົງໃນເວັບໄຊສອອນລາຍແລ້ວ(ຈາກວັນທີ່ 20/06 ຫາ 31/07). ທຸກທ່ານສາມາດຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ຈາກທຸກໆຫົນແຫ່ງທົ່ວໂລກໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ລາຍລະອຽດສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/education/resource/2015/10-01.html An online introductory Japanese-language course (from June 20 to July 31). You can learn a basic Japanese from […]