An online introductory Japanese-language course

ຫລັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນລົງໃນເວັບໄຊສອອນລາຍແລ້ວ(ຈາກວັນທີ່ 20/06 ຫາ 31/07).
ທຸກທ່ານສາມາດຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ຈາກທຸກໆຫົນແຫ່ງທົ່ວໂລກໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ລາຍລະອຽດສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່:
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/education/resource/2015/10-01.html

An online introductory Japanese-language course (from June 20 to July 31).
You can learn a basic Japanese from anywhere around the globe free of charge.
For more information visit the below:
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/education/resource/2015/10-01.html

Be the first to comment

Leave a Reply