No Image

ຕາຕະລາງການສາຍຮູບເງົາໃນເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກຳນົດແລ້ວ – The Japanese Film Festival- the showing schedule is fixed!

January 13, 2017 Japan Foundation, Vientiane 0

ລາຄາບັດເຂົ້າຊົມ: 15,000ກີບ/ເລື່ອງ, ຫຼຸດເປັນ 10,000ກີບ/ເລື່ອງ ສໍາລັບຊື້ບັດລ່ວງຫນ້າ! ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຕາຕະລາງການສາຍໄດ້ຕາມເວັບໄຊສລຸ່ມນີ້ ພາສາລາວ:  http://la.japanesefilmfest.org/screening-schedule/?lang=la ຮູບເງົາທຸກເລື່ອງແມ່ນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ອັງກິດ: http://la.japanesefilmfest.org/screening-schedule/ Ticket:  15,000Kip per one film, 10,000Kip at pre-sale discount! For the showing […]