ຮອບສຸດທ້າຍຂອງການສາຍຮູບເງົາ!-FINAL round of screening!

ຮອບສຸດທ້າຍຂອງການສາຍຮູບເງົາ!

  1. ວັນທີ່28, 15:15pm. ວັນທີ່29, 17:30「What a Wonderful Family!」
  2. ວັນທີ່28, 15:00pm. ວັນທີ່29, 17:30「Chihayafuru Part II」
  3. ວັນທີ່28, 17:20pm. ວັນທີ່29, 15:「The Anthem of The Heart」
  4. ວັນທີ່28, 17:25pm. ວັນທີ່29, 14:50「The Magnificent Nine」

FINAL round of screening!

  1. 28th, 15:15pm. 29th, 17:30pm. 「What a Wonderful Family!」
  2. 28th, 15:00pm. 29th, 17:30pm.「Chihayafuru Part II」
  3. 28th, 17:20pm. 29th, 15:15pm.「The Anthem of The Heart」
  4. 28th, 17:25pm. 29th, 14:50pm.「The Magnificent Nine」

Be the first to comment

Leave a Reply