No Image

ຄອນເສີດມິດຕະພາບ ລາວ, ໄທ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 7 ເດືອນ 5 (ວັນອາທິດ) – “Friendship Classic Concert” will be held on May 7 (Sunday)

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງງານແມ່ນລະບຸຢູ່ໃນໂປດສະເຕີລຸ່ມນີ້. ສອບຖາມຂໍ້ມູນຕ່າງໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ບີໂທ: 020-9548-9595 Poster_Friendship Classic Concert For more information see the attached poster. if you have any inquiries, please contact: 020-9548-9595 Poster_Friendship Classic Concert […]

No Image

ເວັບໄຊ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງຄູສອນຕ່າງປະເທດ – Useful websites for Japanese-Language teachers overseas

–   ແນະນຳກ່ຽວກັບເວັບໄຊ້ສຳລັບການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເນື້ອໃນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນເທົ່ານັ້ນ.ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນກະລຸນາເຂົ້າໄປເບີ່ງໃນເວັບໄຊ້ລຸ່ມນີ້: 1.  スマートフォン用の学習アプリ「KANJI Memory Hint」 http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201704.html 2.  「日本語教育通信」 http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html –   ເວັບໄຊ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນເຂົ້າໄປອ່ານໃນເວັບໄຊ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: https://minato-jf.jp/