No Image

JF Japanese e-Learning Minato

ສະບາຍດີທຸກທ່ານ,  ທ່ານສາມາດຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ແລະ ທຸກເວລາ! ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເປີດການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດ ‘ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນເປີດການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ Minato’  ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄດ້ເລີຍທີ່ http://minato-jf.jp ‘Minato’ແມ່ນເວທີຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນອອນໄລນ໌ ແມ່ນອອກແບບມານຳໃຊ້ໃຫ້ທຸກຄົນໃນໂລກສາມາດ ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍຯ!!!!  ທ່ານພຽງແຕ່ອອນໄລນ໌ ແລະ ຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຍັງໄດ້ຈັດຫາຄູສອນພິເສດຊ່ວຍທ່ານ, ມີການຮຽນບົດຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ໄດ້ຮຽນຈາກອາຈານສອນທີ່ນຳໃຊ້ຈາກຊີວິດຕົວຈິງ. ມີຫລາຍສິ່ງທີ່ອອນໄລນ໌, ຊຸຸມຊົນກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຄົນອື່ນໃນທົ່ວໂລກໄດ້. ເລືອກ ’Minato’! ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງໃຫມ່ຂອງການຮຽນຮູ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນ […]