JF Japanese e-Learning Minato

ສະບາຍດີທຸກທ່ານ,  ທ່ານສາມາດຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ແລະ ທຸກເວລາ!

ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເປີດການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດ ‘ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນເປີດການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ Minato’  ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄດ້ເລີຍທີ່ http://minato-jf.jp
‘Minato’ແມ່ນເວທີຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນອອນໄລນ໌ ແມ່ນອອກແບບມານຳໃຊ້ໃຫ້ທຸກຄົນໃນໂລກສາມາດ ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍຯ!!!!  ທ່ານພຽງແຕ່ອອນໄລນ໌ ແລະ ຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຍັງໄດ້ຈັດຫາຄູສອນພິເສດຊ່ວຍທ່ານ, ມີການຮຽນບົດຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ໄດ້ຮຽນຈາກອາຈານສອນທີ່ນຳໃຊ້ຈາກຊີວິດຕົວຈິງ. ມີຫລາຍສິ່ງທີ່ອອນໄລນ໌, ຊຸຸມຊົນກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຄົນອື່ນໃນທົ່ວໂລກໄດ້.
ເລືອກ ’Minato’! ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງໃຫມ່ຂອງການຮຽນຮູ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ  ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.

Learn Japanese anytime, anywhere!
The Japan Foundation launched the ‘JF Japanese e-Learning Minato’ http://minato-jf.jp
‘Minato’ is an online Japanese language learning platform designed to enable anyone in the world of  to easily study Japanese.
There are not only ‘self-study course ‘but also the ‘Tutor–support course’ that provide assistance of assignment, evaluations, and live lessons with teachers. What‘s more, the online ’Community’ lets users to communicate with others worldwide.
Choose ‘Minato’! To start your new journey of Japanese learning and cultural exchanges!

Be the first to comment

Leave a Reply