NIHONGO PARTNERS

May 6, 2016 Admin 0

NIHONGO PARTNERS ໂຄງການນີ້ແມ່ນ ໂຄງການທີ່ຈັດສົ່ງຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ແກ່ ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມ ໂດຍຫລັກໆແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນເຂດບັນດາ 10 ປະເທດອາຊຽນ ລວມທັງປະເທດລາວ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ສະໜັບສະໜູນ ບັນດາອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກຮຽນ. ຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຈະບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາການສຶກສາຂອງບັນດາອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ແຕ່ຍັງໄດ້ແນ່ໃສ່ການກະຈາຍສະເໜ່ຂອງວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຜ່ານ ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້  ກິດຈະກຳທາງວັດທະນະທຳ ທັງໃນແລະນອກຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນຈະເລີ່ມເປີດຢູ່ປະເທດລາວ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມ.ສ […]