ເວັບໄຊສ, ເຟດບຸກ, ທວິດເຕີ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (ໂຕກຽວ) Website, Facebook, Twitter run by the Japan Foundation Asia Center (Tokyo)

ເວັບໄຊສ, ເຟດບຸກ, ທວິດເຕີ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (ໂຕກຽວ)
ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (ໂຕກຽວ) ໄດ້ມີຫລາຍໂຄງການທີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ແລະ ເທດສະການງານຕ່າງໆທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ ຫລາຍໆປະເພດອີກດ້ວຍ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເບິ່ງໄດ້ເວັບໄຊສຂ້າງລຸ່ມນີ້:
Website:http://jfac.jp/
Facebook(Culture):https://www.facebook.com/jfasiacenter/events
Twitter:https://twitter.com/jfasiacenter

The Japan Foundation Asia Center (Tokyo) has a wide range of programs and implements many kinds of exciting events and projects.  For more information visit the below:
Website:http://jfac.jp/
Facebook(Culture):https://www.facebook.com/jfasiacenter/events
Twitter:https://twitter.com/jfasiacenter

Be the first to comment

Leave a Reply