ໜ້າເວັບໄຊ້ຂອງງານສິນລະປະອາຊີ ແລະ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນມີໃຫ້ນຳໄຊ້ແລ້ວ-The Japan Foundation Asian Art Archive web pages available now!

October 8, 2018 Japan Foundation, Vientiane 0

ໜ້າເວັບໄຊ້ຂອງງານສິນລະປະອາຊີ ແລະ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນມີໃຫ້ນຳໄຊ້ແລ້ວ ສິນລະປະເອເຊຍຄ່ອຍໆເລີ່ມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໄປທົ່ວໂລກນັບຕັ້ງແຕ່ປີ ພສ 1990. ເບີ່ງຍ້ອນໄປ 3 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ກິດຈະກຳສິນລະປະຂອງທາງມູນນິທິໄດ້ມີການພັດທະນາໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນກນພັດທະນາສິນລະປະຂອງເອເຊຍ. ສະນັ້ນຜູ້ອ່ານສາມາດເຂົ້າໄປຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ເປັນພາສາອັງກິດທີ່ລວບລວມໂຄງການ ແລະ ເທດສະການຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 50 ເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ ຊຶ່ງຈັດເກັບໄວ້ເປັນລາຍການສິນລະປະການສະແດງ, ການປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບການປະຊຸມສຳມະນາ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປອ່ານທີ່: ຂ່າວ: https://jfac.jp/en/culture/news/n-asia_exhibition_history/ ຂໍ້ມູນເອກະສານສິນລະປະຂອງອາຊີ https://www.jpf.go.jp/e/publish/asia_exhibition_history/index.html The […]