ຕາຕະລາງການສາຍຮູບເງົາໃນເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກຳນົດແລ້ວ – The Japanese Film Festival- the showing schedule is fixed!

ລາຄາບັດເຂົ້າຊົມ: 15,000ກີບ/ເລື່ອງ, ຫຼຸດເປັນ 10,000ກີບ/ເລື່ອງ ສໍາລັບຊື້ບັດລ່ວງຫນ້າ!
ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຕາຕະລາງການສາຍໄດ້ຕາມເວັບໄຊສລຸ່ມນີ້
ພາສາລາວ:  http://la.japanesefilmfest.org/screening-schedule/?lang=la
ຮູບເງົາທຸກເລື່ອງແມ່ນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ
ອັງກິດ: http://la.japanesefilmfest.org/screening-schedule/

Ticket:  15,000Kip per one film, 10,000Kip at pre-sale discount!
For the showing schedule visit the below:
Lao: http://la.japanesefilmfest.org/screening-schedule/?lang=la
All the films are in Japanese with Lao subtitles.
Eng: http://la.japanesefilmfest.org/screening-schedule/

Be the first to comment

Leave a Reply