ເວັບໄຊ້ອອນໄລ ສຳລັບການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຟຣີ ດ້ວຍຕົນເອງ-Free online self-learning sites for Japanese language study

ລາຍລະອຽດແມ່ນຕິດຕາມ ແລະ ເຂົ້າໄປໃນເວັບໄຊ້ລຸ່ມນີ້:
https://minato-jf.jp/
ສະຖາບັນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງມູນລະນິທິ ຍີ່ປຸ່ນ, ສະຖາບັນພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ຄັນໄຊຫາກໍ່ໄດ້ເປີດເຟ້ດບຸກ ດັ່ງທີ່ລະບຸຢູ່ລຸ່ມນີ້: ເຂົ້າໄປເບີ່ງເດີ້ !
https://www.facebook.com/Japan-Foundation-Japanese-Language-Institute-Kansai-国際交流基金関西国際センター-1750707158579516/

Visit the below site and open the index of “JF J-Learning Site and Apps”:
https://minato-jf.jp/
JF Japanese-Language Institute, Kansai has just opened up a Facebook page as below.Check it out!
https://www.facebook.com/Japan-Foundation-Japanese-Language-Institute-Kansai-国際交流基金関西国際センター-1750707158579516/

 


 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply