ໜ້າເວັບໄຊ້ຂອງງານສິນລະປະອາຊີ ແລະ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນມີໃຫ້ນຳໄຊ້ແລ້ວ-The Japan Foundation Asian Art Archive web pages available now!

ໜ້າເວັບໄຊ້ຂອງງານສິນລະປະອາຊີ ແລະ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນມີໃຫ້ນຳໄຊ້ແລ້ວ

ສິນລະປະເອເຊຍຄ່ອຍໆເລີ່ມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໄປທົ່ວໂລກນັບຕັ້ງແຕ່ປີ ພສ 1990. ເບີ່ງຍ້ອນໄປ 3 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ກິດຈະກຳສິນລະປະຂອງທາງມູນນິທິໄດ້ມີການພັດທະນາໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນກນພັດທະນາສິນລະປະຂອງເອເຊຍ.
ສະນັ້ນຜູ້ອ່ານສາມາດເຂົ້າໄປຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ເປັນພາສາອັງກິດທີ່ລວບລວມໂຄງການ ແລະ ເທດສະການຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 50 ເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ ຊຶ່ງຈັດເກັບໄວ້ເປັນລາຍການສິນລະປະການສະແດງ, ການປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບການປະຊຸມສຳມະນາ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປອ່ານທີ່:
ຂ່າວ:
https://jfac.jp/en/culture/news/n-asia_exhibition_history/

ຂໍ້ມູນເອກະສານສິນລະປະຂອງອາຊີ
https://www.jpf.go.jp/e/publish/asia_exhibition_history/index.html

The Japan Foundation Asian Art Archive web pages available now!

Previously little known elsewhere, Asian art has gradually started to attract attention worldwide since the 1990s. Looking back on these three decades, the art activities of the Japan Foundation seem to have developed in parallel with the evolving progress of art in Asia.
In this “Asian Art Archive” readers can find such archival information in English as summaries of over 50 projects and events, the contents pages of art exhibition catalogues and symposium reports, and descriptions of symposium programs.

For more information visit the below:
News
https://jfac.jp/en/culture/news/n-asia_exhibition_history/

Asian Art Archive
https://www.jpf.go.jp/e/publish/asia_exhibition_history/index.html

 

Be the first to comment

Leave a Reply