Minato-ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້າໄປຊົມໃຊ້ເວັບໄຊສຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຟຣີ Minato

ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີ່ມ:
-ກ່ອນອື່ນແມ່ນທ່ານຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ສາກ່ອນ ໂດຍການເຂົ້າໄປເວັບໄຊສ Minato ແລ້ວກົດປຸ່ມທີ່ຢູ່ເບື້ອງຂວາດ້ານເທິງ Sign up ແລ້ວປະກອບຕາມຟອມທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ
ຈຸດທີ່ຕ້ອງເບິ່ງເປັນພິເສດ

  1. User ID*: ຂຽນຕົວເລກປົນກັບຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດ 6 ຕົວເທົ່ານັ້ນ
  2. Languages understood without difficulty*: ຫລັງຈາກເລືອກຕົວເລືອກແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມຄຳວ່າ “Add” ທີ່ຢູ່ລຸ່ມແຖວຂອງຕົວເລືອກ
  3. Occupation*: ຫລັງຈາກເລືອກຕົວເລືອກແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມຄຳວ່າ “Add” ທີ່ຢູ່ລຸ່ມແຖວຂອງຕົວເລືອກ
  4. ຢ່າລືມຕິກເອົາ Term of Service Agree and Privacy Policy Agree
  5. ສຸດທ້າຍຢ່າລືມ ກົດປຸ່ມ Confirm ທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງຫນ້າເວັບໄຊສ

Be the first to comment

Leave a Reply