ວິດິໂອຄລິບທີ່່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາຂອງ ສູນອາຊີພວກເຮົາ!-A video clip showing our Asian Center’s recent activities!

ເຂົ້າໄປເບີ່ງໃນຄລິບວິດີໂອຂ້າງລຸ່ມນີ້:
https://youtu.be/fFj45BobmgY
(ກິດຈະກຳໄດ້ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບປີທີ 3 ຂອງພວກເຮົາຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ 4 ປີ 2016 – ເດືອນ 3 ປີ 2017)

Visit and see the below video clip:
https://youtu.be/fFj45BobmgY
(Activity Highlights Our Third Year April 2016-March 2017)

Be the first to comment

Leave a Reply