ເວັບໄຊ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງຄູສອນຕ່າງປະເທດ – Useful websites for Japanese-Language teachers overseas

   ແນະນຳກ່ຽວກັບເວັບໄຊ້ສຳລັບການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເນື້ອໃນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນເທົ່ານັ້ນ.ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນກະລຸນາເຂົ້າໄປເບີ່ງໃນເວັບໄຊ້ລຸ່ມນີ້:
1.  スマートフォン用の学習アプリ「KANJI Memory Hint」
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201704.html
2.  「日本語教育通信」
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html

   ເວັບໄຊ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນເຂົ້າໄປອ່ານໃນເວັບໄຊ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
https://minato-jf.jp/

Be the first to comment

Leave a Reply