A workshop for Asian young composers

ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2016 ນີ້ ໄດ້ມີການປະຊຸມສົນທະນາວຽກງານດ້ານດົນຕີໄລຍະເວລາສອງອາທິດ ສໍາລັບບັນດານັກປະພັນຫນຸ່ມອາຊີ ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ໃນຊຽມຣຽບ ປະເທດກຳປູເຈຍ. ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ກໍມີຕົວແທນຈາກປະເທດລາວແມ່ນ ທ້າວ ອານຸສອນ ປຣານີກາຍ ອາຈານຫນຸ່ມທີ່ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າການປະຊຸມສົນທະນາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ. ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນຈາກ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. (JFAC-VT)
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານນີ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່:http://www.cambodianlivingarts.org/our-work/upcoming-events/

In July 2016 a two-week workshop for Asian young composers will be held in Siem Reap, Cambodia.  From Lao PDR Mr. Anousone PRANIKAY, teacher of The National School of Arts, will attend this workshop with the financial support from the JFAC-VT.
For more information on the workshop visit the below site:
http://www.cambodianlivingarts.org/our-work/upcoming-events/

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply